មជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងសហគ្រាស

មជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងសហគ្រាសបង្កើតឡើងដើម្បីគាំទ្រដល់និស្សិតក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើ និងបង្កើតមុខរបរ(សហគ្រិនភាព)។