ការិយាល័យ

 

ផ្នែកធានាគុណភាពអប់រំមានភារកិច្ច៖
-       រៀបចំយន្តការ នីតិវិធី និងបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ធានាគុណភាពអប់រំផ្ទៃក្នុង
-       អនុវត្តស្វ័យវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងមុនពេលស្នើសុំការទទួលគុណភាពអប់រំនិងកែលម្អការអនុវត្តដោយផ្នែក លើលទ្ធផលវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុង 
-       ពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកអប់រំ សាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិតអំពីគោលការណ៍នៃការវាយតម្លៃនិងធានា គុណភាពផ្ទៃក្នុង 
-       រៀបចំរបាយការណ៍ស្វ័យវាយតម្លៃរបស់សាកលវិទ្យាល័យសម្រាប់ស្នើសុំការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំ
-       សម្របសម្រួលក្នុងការទទួលការវាយតម្លៃគ្រឹះស្ថាន ពីស្ថាប័នទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំ
-       បង្កើតទម្រង់បែបបទក្នុងការវាយតម្លៃនិស្សិត បុគ្គលិក និងសាស្ត្រាចារ្យ
-       ធ្វើរបាយការណ៍សកម្មភាពការងារតាមកាលកំណត់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យ

មន្ត្រីទទួលបន្ទុក
 លោក ហែម សុន្ទរវឌ្ឍន៍ 
pkwadha@sru.edu.kh

QA Unit

គម្រោងពាក់ព័ន្ធ 


ព័ត៌មាន​និងព្រឹត្តិការណ៍ ...

Date:1 Jun, 2019
Diplay #   prev12next