ទំព័រមុខ / ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ / សិក្ខាសាលា

click image for large view

សិក្ខាសាលា

The Ministry of Environment will conduct a workshop on Climate Change in Svay Rieng Univesity.

11 Feb, 2011