ទំព័រមុខ / ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ / ទស្សនកិច្ចសិក្សា

click image for large view

ទស្សនកិច្ចសិក្សា

50 MBA students made a study vist to Kompot in January