click image for large view

សិក្ខាសាលាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ការត្រិះរិះពិចារណា និងសន្និសីទ

 សិក្ខាសាលាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ការត្រិះរិះពិចារណា និងសន្និសីទ
សហការរៀបចំដោយ សភភព និង សសរ