ទំព័រមុខ / ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ / វេទិកាបណ្ដាញ Erasmus+

click image for large view

វេទិកាបណ្ដាញ Erasmus+

 ថ្ងៃទី ១៦-១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ មន្រ្តីអប់រំនៃ សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ចំនួន២រូប បានទៅចូលរួមវេទិកាបណ្តាញ Eramus+ ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការអប់រំឧត្តមសិក្សា រវាងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ និង អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (Eramus+ Networking Forum: EU-Higher Education Cooperation between Germany and Southeast Asia) នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម