ទំព័រមុខ / ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍
ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

 ការកើនឡើងនៃការស្រាវជ្រាវ និង ការរីកចម្រើនផ្នែកព័ត៌មាន ពិសេសនៅតាមទីជនបទ បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យកសិកម្ម និងការអភិវឌ្ឍជនបទ។ សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងនិងដៃគូ នឹងរៀបចំសន្និសីទថ្នាក់ជាតិស្តីពី ...

 សិក្ខាសាលាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ការត្រិះរិះពិចារណា និងសន្និសីទ
សហការរៀបចំដោយ សភភព និង សសរ...

Diplay #   prev12345next